19 Yıllık Güvenle, Hep Daha İyisine...

Yaşadığımız yüzyılda bilginin önemi giderek artmaktadır. Tartışmasız bilginin en büyük kaynağı olan kitaplara olan ilgimiz, bizi yayıncılık serüvenine dahil etti. Yayıncılık son yıllarda ekonomik koşullar dolayısıyla gerilese bile, kitap aşkı bizim için birinci planda bulunuyor.

Matbaacılık Hizmetleri
Geniş Dağıtım ve Satış Ağı
İmza Günleri ve Tanıtımlar

Yayınevi Kadromuz

Düşlediğimizden daha fazlası!
Yayın Yönetmeni/ Direktörü
Yayınevimizin politikası doğrultusunda yayın programının oluşturulmasından, proje üretiminden, ürün geliştirme vizyonunun yönetiminden birinci derecede sorumlu olan, yayınevimizle üçüncü şahıslar (yazarlar, çevirmenler vs.) arasında ilişkiyi sağlayan ve yöneten kişi.
Yayın Koordinatörü
Yayınevimizin (yeni /yenileme/ tekrar baskı) yayımlayacağı kitaplar ve projeler için, yayınevinde / dışarıda ilişkili kişilerle bağlantıları kuran, yayın öncesi, yayın, yayın sonrası süreçleri takip eden, yönlendiren, birimler arası koordinasyonu sağlayan kişi.
Şef/Baş Editör
Kendisine verilen editörlük görevlerinin yanı sıra yayın yönetmeninin yardımcısı konumunda olan, yayın yönetmeni dahil bütün ekip üyelerine editoryal konular­ da mesleki danışmanlık yapan nitelikli kişidir.
Lektör
Uzmanlık alanına göre kitap ve/ veya dosya değerlendiren, değerlendirme raporu hazırlayan, yayınevi çalışmalarına katılan ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten kişidir.
Yayın Sekreteri
Yayın yönetmeni, yayın kurulu, editör gibi editorya ekibine günlük çalışmalarında yardımcı olan, toplantı gündemi hazırlayan ve tutanağı tutan, bilgi belge akışını sağlayan, dosyalama vs. kırtasiye işlerini yürüten, yazı işlerinde ve yayın/ danışma kurullarında ya da komisyonlarda iletişimi kolaylaştıran ve görevlerin aksamadan yürütülmesine yardım eden, kurumsal yazışmaları yapan ve takip eden, yayın koor­dinatörüne yardım eden nitelikli kişidir.
Editör
Yayımlanması için kitap seçim ve oluşturma süreçlerinde yer alan, metni kontrol eden, baskı sürecini yürüten, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri içinde yer alan ni­ telikli kişidir.

Editörlük Türlerimiz

Kısaca tanıtalım.

Uzmanlık Alanı

Uzmanlık alanı dahilinde belli bir konu başlığı, yazar ya da tür etrafında bir dizi/ koleksiyon oluşturup yayınevimize sunan, önerdiği eserlerin yayımlan­ma sürecinde yazar, çevirmen vb. kişilerle irtibata geçerek metin üzerinde çalışan, yayınevimizin ilkeleri doğrultusunda metni kontrol eden, teknik ve içerik bakımından müdahalede bulunan, tasarım, pazarlama, satış gibi ilgili departmanlara kitaplarla ilgili gerekli bilgiyi veren, sürecin tüm aşamalarında sorumluluğu olan kişidir.

Çeviri

Yayınevimizde yayınlanması kararlaştırılan eserlerin çeviri süreçlerini yöneten, çevrilerek yayınlanmak üzere eser önermekten çeviri işlerinin sonuçlandırıl­masına dek çeviri merkezli birçok işin sorumluluğunu üstlenen üstlenirler.

Farklılık

Yayınevimizin yayınlayacağı dosyaları veya konuları bizimle beraber belirle­yen, fikirler üreten, projeler gelişir en ve ilgili yazarlar veya yazar adaylarıyla görüşüp anlaşarak projeleri hayata geçiren kişidir. Yayın konularını ve olası bütçelerini belirler veya önerir, iç ve dış piyasayı sıkı takip ederek olası proje konuları yaratır, ajans ve yazarlarla sözleşme şartlarını oluşturur ve pazarlık yapar, gelen dosyaların  projeye  uygunluğunu denetler,  projenin  bütçe,  satış ve pazarlama süreçlerini takip eder.

Seçicilik

Yayınevimizin yayın politikasına göre yayımlayacağımız kitapları araştıran, bulan, okuyan ve karar veren editörlerimizdir. Yurtiçinde ve yurtdışındaki yayın dünyasını, yeni akımları, yayınları sürekli takip ederler. Ajanslarla, yayınevleriyle, diğer edi­törlerle ve yazarlarla sürekli iletişim halindedir. Ajanslarda, yayınevlerinden ve yazarlardan gelen taslakları okuyup değerlendirir ve yayınevimize uygunlu­ğunu denetler. Uygun bulunan taslak veya kitapların yayınlanması için yayın­cı, pazarlama ve satışla ilgili projeleri geliştirir, bütçeyi hazırlarlar.

Üretim

Baskı provası aşamasına gelmiş metnin üretim öncesi son kontrollerini yapan ve tekrar baskıların üretilmesinden sorumlu olan editörlerimizdir. Tüm metinler için, baskı provasını gözden geçirir. Metinlerdeki tüm editoryal değişiklikleri izleyip kayıt altına alır, tasarım ve üretime ön hazırlık yapar. Resim altı yazısı üretimini, son okumasını ve yerleşimini denetler. Tüm baskı provalarını yönetir ve güncelleştirir. Güncellenmiş baskılarda, format değişikliğinde, yenilemelerde son kontrolleri yapar. İ

Kusursuz Dizgiler

Telif metinlerde konu, özel ad, kavram vb. dizinleri yapan, çeviri metinlerde ise Türkçeleştirilmiş dizine gerekli özel adları ve kavramları (gerekli programları kulla­narak) ekleyen/ çıkaran ve dizini kontrol eden kişidir.

Görevler
1- Çeviri metinlerde dizine eklenmesi gereken özel adları ve kavramları belirlemek.
2- Telif metinlerde konu, özel ad, kavram vb. dizinleri hazırlamak.                                                                      3- Dizini son haline getirmek ve kontrol etmek.

Daha iyisi için.

Metni yazılı ve görsel açıdan kontrol ederek yanlışsız yayımlanmasını sağlayan kişi­dir. Bu kapsamda yayın öncesinde metnin genel kontrollerini yapar, metni/ prova baskısını ve/ veya formaya alınmış metni yazılı ve görsel açıdan kontrol eder, pro­va baskısında ve/ veya formaya alınmış metinde son kontrolleri yapar, yayın ve/ veya baskı sonrasında hata takibi yapar.

Son kontroller

Baskı aşamasına gelmiş ürünün biçimsel son kontrollerini yaparak baskıya/ üreti­me hazır olduğunu teyit eden kişidir.

Görevler
1- Editörle iletişim içinde, tamamen sonlandırılmış bir kitabın uygulama çıktısını okumak.
2- Tapaj hatalarını işaretlemek.
3- Sayfa künyelerinin , önsöz , sonsöz, bölüm başlıkları , notlar, dizin vb.’nin doğru numaralandırılmış ve yerleştirilmiş olması için biçimsel kontrolleri yapmak .
4- Metin içinde ya da sonunda yer alan her tür görselin altyazısının doğruluğunu kontrol etmek.

Pazarlama Satış ve Kurumsal İletişim

Neler yapılıyor?
Pazarlama Satış ve Kurumsal İletişim Direktörü
Yayınevinin tüm pazarlama ve satış süreçlerini yöneten kişi. Yıllık pazarlama - satış planı ve bütçelerini belirlemek. Yayınevinin mevcut ve yeni kitapları için pazarlama ve satış stratejilerini belirlemek. Ekiple çalışarak kitapların fiyat ve baskı adetlerini belirleyip yönetimin onayına sunmak. Stokta bulunmayan ürünler için maliyet/ satış analizlerini gerçekleştirip baskı önerisinde bulunmak .
Pazarlama Yöneticisi
Yayınevinin tüm pazarlama süreçlerini yönetmekten sorumlu kişi.Yıllık pazarlama planını ve bütçelerini yapmak. Pazarlama ekibini oluşturmak ve verimli şekilde yönetmek. Satış yöneticisiyle birlikte çalışarak satış stratejilerine göre pazarlama stratejilerini belirlemek ve uygulamak. Kurumsal pazarlama sürecini yönetmek. Kurumsal iletişim ve marka yönetimi süreçlerini verimli şekilde yönetmek.
Kurumsal Pazarlama Sorumlusu
Kurumlara (başka sektörlerde faaliyet gösteren) yönelik satış arttırıcı faaliyetleri (ilişkileri) ve projeleri geliştiren, yürüten ve faaliyetin satışa dönüşmesi halinde sa­tış bölümüne yönlendiren kişi. Piyasa araştırması yaparak ürünlerin pazarlanabileceği potansiyel kurumları tespit etmek. Ürünleri kurumsal pazarlamaya uygun olarak sınıflandırıp satışı için kısa ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek.
Dijital Pazarlama Sorumlusu
Dijital pazarlama faaliyetlerini kurum ve marka stratejilerine uygun biçimde orga­nize ederek en etkin biçimde yürütülmesini/ yönetilmesini sağlayan kişi. Yayınevine ve/ veya markalarına ait web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını yönetilmesini sağlamak . Dijital pazarlama alanında kullanılan platformlardaki gelişme ve yenilikleri takip ederek kurum kimliğine uyarlamak. Bloggerlar ve aktif sosyal medya kullanıcılarıyla ilişkileri yürütmek geliştirmek.
Ürün Tanıtım Sorumlusu
Ürünlerin ve kitapların hedef pazarlarda tanıtılmasından ve benimsenmesini sağ­lamaktan sorumlu kişi.Potansiyel pazarları araştırmak . Kurum içinde çalışanlara ve müşterilerin alım kararı veren ya da bu karara etkisi olan yetkililerine ürün hakkında detaylı bilgi vermek. Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda satış artırıcı materyallerin hazırlanmasını ve üretilmesini sağlam ak .
Satış Yöneticisi
Yayınevinin tüm satış süreçlerini yönetmekten sorumlu kişi. Yıllık satış planı ve bütçelerini yapmak. Satış ekibini oluşturmak ve verimli şekilde yönetmek. Satış stratejileri ve planlarıyla ilgili bilgileri pazarlama yöneticisiyle paylaşmak 4- Kitapların fiyat ve baskı adetleri için öneride bulunmak Kitapların, yazarların, dizilerin satış faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek .