Yayınevi Sözlüğü
Yayıncılık
Okuma alışkanlığı dünyanın en önemli alışkanlıkları arasındadır. İnsanların eserleri okuyabilmeleri ve ulaşabilmeleri için yapılan işlemlere yayıncılık denir.
Yayınevi
İnsanların kitapları okuyabilmeleri ve ulaşabilmeleri için yapılan basım işlemine verilen en genel ifade yayıncılık, yayıncılık faaliyetini yürüten firmaya ise yayınevi denir.
Kitap Basımı
Yayıncılık faaliyeti yürüten yayınevlerinin eserleri kitaplaştırmasına; kitap bastırmak veya kitap yayınlatmak denebilir.

BANDROL

Fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla; fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarıyla, süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli güvenlik etiketi

BASIM

1-  Bası işi, tipografi

2-  Baskı sayısı (tiraj)

BASKI

1-  Bir eserin basılış biçimi veya durumu

2-   Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri, edisyon

3-   Bir yüzeye, üzerinde bir görsel bulunduran baskı kalıbı veya elekle mürekkep veya vernik aktarma süreci

BASKI ONAYI

Bir işin (dokümanın vb.l basılması için nihai kontroller sonrasında verilen onay

BASKI PROVASI

1-  Bir işin (dokümanın vb.l basıldığında nasıl görüneceğini gösteren kopya

2-   Baskı onayı vermek için üzerinde çalışılan son kopya

BASKI SAYISI

Bir yayının aynı harf setiyle tek bir seferde basılma sayısı

DİZGİ HATASI (TAPAJ HATASI)

Yazımdan ya da tipografiden kaynaklanan yanlışlar

DİZİ

Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan eserlerin tümü

DİZİN

Bir kitapta ya da dergide kişi, konu, kurum adı, yer adı vb. yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste

DOSYA

Yayımlanmak üzere değerlendirilmesi için ilgili kişilere ve/veya kurumlara gönderilen okuma kopyası/ taslak metin

E-ISBN

Elektronik kitapların uluslararası standart kitap numarası.

ESER SAHİBİ

Süreli veya süresiz yayının içeriğini oluşturan yazıyı veya haberi yazan, çeviren veya resim ya da karikatür yapan kişi/ kişiler

FİKRİ MÜLKİYET HAKKI

Bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamı ve komşu haklar

FORMA

  • Tek kağıt tabaka üzerine basılan on altı sayfalık kırılmış kitap parçası
  • Çoklu sayfa oluşturmak için katlanmış kağıt tabakası

İNTİHAL

Bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması

ISBN

Uluslararası standart kitap numarası

KAYNAKÇA

Bir araştırma ve incelemede yararlanılan kaynak kitapları, yapıtları gösteren liste

KİTAP KÜNYESİ

Kitaba ait bilgilerin (yazar, çevirmen, editör, tasarımcı, yayınevi, basım yeri, ISBN, adresler vb.) bulunduğu sayfa/ sayfalar

MİZANPAJ

Harf, sözcük, cümle, fotoğraf, renk vb. unsurların sayfaya yerleştirilmesi

OZALİT PROVA

Montajda yapılan hataları görmek için gerçek baskıya geçmeden önce, ozalit kağıdına yapılan prova baskı

SÜRELİ YAYIN

Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ve haber ajanslarının yayınları

SWOT ANALİZİ

Bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir teknik

TASHİH

Dizgi hataları ve tasarımla ilgili yanlışları düzeltme amacıyla sayfaların kontrol edilmesi

TASHİH (DÜZELTME) İŞARETLERİ

Dizgideki hataları belirtmek amacıyla editörler, düzeltmenler, tasarımcılar ve matbaacılar arasında net ve yoruma yer bırakmayacak biçimde iletişim kurmak ve gerekli işlemi yapmak için kullanılan işaretler

TEKRAR BASKI

Belirli bir stok adedine inildiğinde yapılan baskı

TELİF AJANS 1

Telif alım ve satımıyla uğraşan, yayınevlerini ya da yazarları temsil eden kuruluşlar

TELİF ESER

  • Sahibinin hususiyetini taşıyan, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her tür fikir ve sanat mahsulü
  • Çeviri olmayan eser

TELİF HAKKI

Edebiyat, bilim ya da sanat eseri yaratan kişinin, bu eserle ilgili haklarının tümü

YENİLEME BASKISI

Daha önce basılmış bir kitabın kimi değişikler (kapak, boyut vb.) yapılarak yapılan yeni baskısı